Tour of Rust Table of Contents

Arrays

array คือกลุ่มของข้อมูลที่มี type เดียวกัน และมีขนาดที่แน่นอน

ชนิดข้อมูลสำหรับ array คือ [T;N] โดย T คือ type ของสมาชิก และ N คือขนาดที่ถูกกำหนดให้รับรู้ตั้งแต่ compile-time

การดึงข้อมูลแต่ละตัวออกมา ทำได้ด้วยการใช้ตัวดำเนินการ(operator) [x] โดยที่ x คือ usize index (เริ่มต้นที่เลข 0) ที่คุณต้องการ