Tour of Rust Table of Contents

Sharing Access

RefCell เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบคอนเทนเนอร์ ที่ถูกถือไว้โดย smart pointer โดยมันจะรับข้อมูลเข้ามา และยอมให้เรายืม การอ้างอิง ของที่อยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไร ทั้งแบบยืมโดยไม่เปลี่ยนแปลงอะไร และยืมโดยยอมให้เปลี่ยนแปลงได้ และมีการป้องกันการยืมไม่ให้ถูกละเมิด ด้วยการบังคับใช้กฎรักษาความปลอดภัยในหน่วยความจำของ Rust ตอน runtime เมื่อคุณขอยืมข้อมูล:

การยืมเลือกได้เพียงอย่างเดียว คือ ยืมแบบเปลี่ยนแปลงค่าได้ หนึ่งตัว หรือยืมแบบเปลี่ยนค่าไม่ได้ หลายตัว จะทำทั้งสอบแบบในเวลาเดียวกันไม่ได้

หากคุณละเมิดกฎของ RefCall จะทำให้เกิด panic