Tour of Rust Table of Contents

การคืนค่าหลายค่า

ฟังก์ชันสามารถคืนค่าได้หลายค่าด้วยการคืนออกมาเป็น tuple

สามารถอ้างถึงสมาชิกของ Tuple ได้ด้วย index

Rust รองรับการถอดโครงสร้างได้หลายแบบ ซึ่งเราจะได้เห็นว่าทำได้อีกหลายวิธี โดยจะทำให้เราแยกของที่อยู่ในโครงสร้างออกมาเป็นชิ้นย่อยๆ ตามหลักสรีรศาสตร์ จับตาดูไว้ให้ดี!