Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

[Αμετάφραστο] Referencing Multiple Items

Multiple items can be referenced in a single module path as so:

use std::f64::consts::{PI,TAU}

Ferris doesn't eat TAU, he only eats PI.

Mascot Ferris