Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

if/else if/else

Η διακλάδωση κώδικα στη Rust δεν εμπεριέχει εκπλήξεις.

Οι συνθήκες δεν έχουν παρενθέσεις! Δεν τις χρειαζόμασταν και ποτέ άλλωστε. Η λογική μας είναι ωραία και συμμαζεμμένη. (Χρειαζόμαστε όμως πάντοτε τα άγκιστρα: {}.)

Όλοι οι γνώριμοι σχετικοί και λογικοί τελεστές εξακολουθούν να λειτουργούν: ==, !=, <, >, <=, >=, !, ||, &&.