Tour of Rust Table of Contents

for

for ของ Rust พัฒนาไปอีกขั้นด้วยการที่ มันสามารถ วนลูปซ้ำๆให้กับนิพจน์ใดก็ตามที่ถูกประเมินว่าเป็น iterator แล้ว iterator คืออะไรน่ะเหรอ? เจ้า iterator มันก็คือ ออปเจ็ค ที่คุณสามารถถามมันว่า "คุณมีของอะไรอีกบ้าง?" ไปจนกว่ามันจะไม่มีอะไรให้คุณอีก

เราค่อยมาสำรวจเรื่องนี้กันต่อภายหลัง ตอนนี้รู้ไว้เพียงแค่ Rust สร้าง iterator จากลำดับของตัวเลขได้ง่ายมากๆ

operator .. สร้าง iterator จากตัวเลขเริ่มต้นทางซ้ายไปเรื่อยๆจนถึง แต่ไม่รวมค่าทางด้านขวา

operator ..= สร้าง iterator จากตัวเลขเริ่มต้นทางซ้ายไปเรื่อยๆจนถึง และรวมค่าทางด้านขวา