Tour of Rust Table of Contents

การคืนค่าจาก Block Expressions

if, match, ฟังก์ชัน, และ กลุ่มคำสั่งในบล็อก ใน Rust ล้วนมีวิธีการคืนค่าที่ดูน่าสนใจ

หากว่าในคำสั่งสุดท้ายที่อยู่ในบล็อกของ if, match, ฟังก์ชัน หรือ กลุ่มคำสั่งในบล็อก เป็นคำสั่งที่ไม่มี ; Rust จะส่งค่าในบรรทัดนั้นกลับไปเข้าตัวแปรได้เลย ซึ่งนี่มันทำให้ตรรกะที่เขียนดูกระชับและงดงามมาก

สังเกตดูจะพบว่า มันยอมให้ if เขียนอยู่ในรูปแบบ ternary expression ในบรรทัดเดียวได้ด้วย