Tour of Rust Table of Contents

การจัดการ Error แบบสวยงาม

อย่างที่รู้ว่า Result เป็นของกลางๆ Rust จึงมีตัวดำเนินการ ? เอาไว้ใช้คู่กับมัน ทำให้สองคำสั่งนี้ทำงานเหมือนกันเลย:

do_something_that_might_fail()?
match do_something_that_might_fail() {
    Ok(v) => v,
    Err(e) => return Err(e),
}