Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Ανύσματα (Vectors)

Κάποιοι απ' τους πιο χρήσιμους γενικούς τύπους είναι οι λεγόμενοι «τύποι συλλογών». Για παράδειγμα, ένα άνυσμα είναι μία αυθαιρέτου μήκους λίστα ομοειδών αντικειμένων που αντιπροσωπεύεται απ' τη δομή Vec.

Η μακροεντολή vec! μας επιτρέπει να δημιουργούμε εύκολα ένα άνυσμα αντί να το ορίζουμε με το χέρι στοιχείο-προς-στοιχείο.

Τα ανύσματα έχουν τη μέθοδο iter() η οποία μετατρέπει ένα άνυσμα σε διαδρομέα, επιτρέποντάς μας έτσι να χρησιμοποιήσουμε πολύ εύκολα ένα άνυσμα μέσα σε ένα βρόχο for.

Λεπτομέρειες μνήμης: