Tour of Rust Table of Contents

การยืมความเป็นเจ้าของด้วยวิธีอ้างอิง

การอ้างอิงถึงช่วยให้เรายืมการเข้าถึงรีซอร์สได้ด้วยการใช้ตัวดำเนินการ &

การอ้างอิงก็สามารถ drop ได้เหมือนกัน