Tour of Rust Table of Contents

การอ้างอิง

การอ้างอิงด้ายการใช้ &mut เช่นนี้ เวลาที่คุณจะกำหนดค่าใหม่ให้มัน ให้ใช้ตัวดำเนินการ *

ในการกลับกัน คุณก็สามารถสำเนาค่านั้นออกมาด้วยตัวดำเนินกาารเดียวกัน * (ซึ่งขึ้นอยู่ด้วยว่าค่านั้นยอมให้ทำสำเนาได้หรือไม่ - ไว้เราจะไปคุยกันเรื่อง type ที่ยอมให้สำเนาได้อีกทีในภายหลัง)