Tour of Rust Table of Contents

Raw String Literals

Raw strings ทำให้เราเขียนลำดับอักขระแบบตรงตัวได้โดยให้ขึ้นต้นด้วย r#" และปิดท้ายด้วย "# ทำแบบนี้ช่วยให้เราสามารถแทรกอักขระอาจทำให้สับสนว่า มันอยู่ในฐานะสตริง หรือควรเป็นข้อความ (อย่างเช่นเครื่องหมายคำพูด และ แบ็กสแลช)