Tour of Rust Table of Contents

การส่งพารามิเตอร์ด้วยข้อความ

โดยปกติ ไม่ว่าจะเป็นข้อความของ String หรือ string ก็สามารถส่งเข้าไปให้ฟังก์ชัน ในรูปแบบ slice ของ string ได้อยู่แล้ว ซึ่งมันช่วยให้ยืดหยุ่นกับทุกสถานการณ์ โดยไม่จำเป็นต้องส่งผ่านความเป็นเจ้าของเข้าไป