Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

[Αμετάφραστο] Handling Unsized Data

Traits introduce an interesting challenge when we want to store them within another struct. Traits obfuscate the original struct thus it also obfuscates the original size. Unsized values being stored in structs are handled in two ways in Rust:

Mascot Ferris