Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

[Αμετάφραστο] Dereferencing

The process of accessing/manipulating data that is being referred to by a reference (i.e. &i32) is called dereferencing.

References are used to access/manipulate data in two ways:

Rust has some powerful operators that allow us to do this.

Mascot Ferris