Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Μεταβλητές

Οι μεταβλητές δηλώνονται με τη λέξη-κλειδί let.

Όταν αναθέτουμε σε μία μεταβλητή, η Rust θα μπορέσει να συμπεράνει τον τύπο τις στο 99% των περιπτώσεων. Αν δεν μπορεί, μπορείτε να προσθέσετε τον τύπο στη δήλωση της μεταβλητής.

Προσέξτε ότι μπορούμε να αναθέσουμε στο ίδιο όνομα μεταβλητής πολλές φορές. Αυτό αποκαλείται επισκίαση μεταβλητής, και μπορούμε έτσι ν' αλλάξουμε τον τύπο δεδομένων για μετέπειτα αναφορές σ' αυτό το όνομα.

Τα ονόματα μεταβλητών είναι πάντα σε φιδο_πεζά.