Tour of Rust Table of Contents

Types พื้นฐาน

Rust มี type ที่เราคุ้นเคยอยู่หลายตัว:

เรื่องประเภทข้อมูลแบบข้อความ อาจจะมีความซับซ้อนมากกว่าที่คุณเคยรู้ในภาษาอื่น; เนื่องจากว่า Rust เป็นภาษา system programming language จึงให้ความสำคัญกับปัญหาในเรื่องหน่วยความจำที่คุณอาจจะยังไม่คุ้นเคย ซึ่งเราจะลงในรายละเอียดเพิ่มเติมกันภายหลัง

ตัวแปรประเภทตัวเลขทั้งหลาย สามารถระบุความชัดเจนให้มันได้ด้วยการเติมประเภทต่อท้ายตัวเลข (เช่น 13u32, 2u8).