Tour of Rust Table of Contents

การเรียกเมธอด

ข้อที่แตกต่างจากฟังก์ชันก็คือ เมธอดนั้นเป็นฟังก์ชันที่ เป็นส่วนหนึ่งของ ชนิดตัวแปรสักตัวแบบเฉพาะเจาะจง

static methods — คือเมธอดที่เป็นของชนิดตัวแปรเองเลย เรียกใช้ด้วยตัวดำเนินการ ::

instance methods — คือเมธอดที่เป็นของตัวแปร เรียกใช้ด้วยตัวดำเนินการ .

แล้วเราจะมาพูดเรื่องการสร้างเมธอดด้วยตัวเองกันอีกครั้งเร็วๆนี้