Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Result

Η Rust έχει επίσης μία προκατασκευασμένη απαρίθμηση ονόματι Αποτέλεσμα (Result) που μας επιτρέπει να επιστρέψουμε μία τιμή που έχει την πιθανότητα να σφάλλει, επιστρέφοντας παράλληλα και το ποιο ακριβώς ήταν το σφάλμα. Είναι ο πλέον δόκιμος τρόπος της Rust για το χειρισμό σφαλμάτων.

enum Result<T, E> {
    Ok(T),
    Err(E),
}

Προσέξτε ότι ο γενικός μας τύπος έχει πλέον δύο παραμέτρους τύπων (<T, E>) οι οποίες χωρίζονται με κόμμα.

Και αυτή η απαρίθμηση είναι πολύ κοινότυπη, οπότε μπορούμε να ορίζουμε μεταβλητές με αυτόν τον τύπο χρησιμοποιώντας τις πιθανότητες της απαρίθμησης Ok and Err.