Tour of Rust Table of Contents

การจัดการรีซอร์สโดยอิงตามขอบเขตข้อมูล

Rust ใช้จุดสิ้นสุดของขอบเขตเป็นจุดในการ ทำลายโครงสร้าง(deconstruct) และ คืนหน่วยความจำ(deallocate)

ตอนนี้เราจะเรียกการ ทำลายโครงสร้าง และการคืนหน่วยความจำนี้ว่า drop

รายละเอียดหน่วยความจำ: