Tour of Rust Table of Contents

การ drop ตามลำดับชั้น

เมื่อ struct ถูก drop ลง ตัว struct เองจะถูก drop ก่อน จากนั้นลูกๆของมันจึงจะ drop ตัวเอง และเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ

รายละเอียดหน่วยความจำ: