Tour of Rust Table of Contents

การเปลี่ยนเจ้าของ

มื่อเจ้าของถูกส่งผ่านเป็นอาร์กิวเมนต์ไปยังฟังก์ชันความเป็นเจ้าของจะถูกย้ายไปที่พารามิเตอร์ฟังก์ชัน

หลังจาก ย้าย ไปแล้ว ตัวแปรในฟังก์ชันเดิมจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

รายละเอียดหน่วยความจำ: