Tour of Rust Table of Contents

กลับมาเรื่อง การอ้างอิง อีกรอบ

ความจริงแล้วการอ้างอิงมันก็แค่ตัวเลขที่บอกจุดเริ่มต้นของไบต์หนึ่งในหน่วยความจำ จุดประสงค์ก็เพื่อบอกให้รู้การมีอยู่ ว่าข้อมูลที่ระบุ type นั้นอยู่ที่ไหน สิ่งที่ทำให้การอ้างอิงแตกต่างจากตัวเลขปกติก็คือ Rust จะตรวจสอบ lifetime ของการอ้างอิงอยู่ตลอด ไม่ให้มันมีอายุยาวนานกว่าสิ่งที่มันชี้ไป (เพราะไม่เช่นนั้นเราจะเจอข้อผิดพลาดตอนที่ใช้มัน)

Mascot Ferris