Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακες

Ένας πίνακας είναι μία συλλογή δεδομένων που έχουν όλα τον ίδιο τύπο, με πάγιο μήκος.

Ο τύπος δεδομένων ενός πίνακα είναι [T;N], όπου T ο τύπος των στοιχείων, και N το πάγιο μήκος του πίνακα γνωστό την ώρα της μετάφρασης.

Μεμονωμένα στοιχεία μπορούν να προσπελαστούν με τον τελεστή [x] όπου x είναι ένας αύξων αριθμός usize που δηλώνει το ποιο στοιχείο θέλουμε, ξεκινώντας απ' το 0.