Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Επιστροφή τιμών από φραγμένες εκφράσεις

Το if, το match, οι συναρτήσεις, και τα φράγματα κώδικα έχουν όλα στη Rust ένα μοναδικό τρόπο να επιστρέφουν τιμές. Το if λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση αυτού που άλλες γλώσσες αποκαλούν «τριαδικό τελεστή».

Σημείωση: «Φράγμα» κώδικα θεωρείται οτιδήποτε οριοθετείται από άγκιστρα: {}, επειδή δεν αφήνει στον υπόλοιπο κώδικα να βλέπει τις μεταβλητές που ορίζονται εσωτερικά του. Γι' αυτόν το λόγο καλείται ενίοτε και «φράγμα ορατότητας».

Αν η τελευταία έκφραση ενός φράγματος if, match, συνάρτησης, ή σκέτου {} είναι μία έκφραση χωρίς ; στο τέλος, η Rust θα το επιστρέψει ως τιμή από το φράγμα αυτό. Αυτό είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να δημιουργήσετε συνοπτική λογική που επιστρέφει μία τιμή που μπορεί να τοποθετηθεί σε μία νέα μεταβλητή.