Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Αναπαράσταση του τίποτε

Σε άλλες γλώσσες, η λέξη κλειδί null χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει την απουσία μίας τιμής. Δημιουργεί όμως διάφορες δυσκολίες στις γλώσσες προγραμματισμού επειδή εισάγει την πιθανότητα να σφάλλει το πρόγραμμά μας όταν αλληλεπιδρά με κάποια μεταβλητή ή κάποιο πεδίο.

Στη Rust το null δεν υπάρχει, αλλά δεν αγνοείται η σημασία της αναπαράστασης του τίποτε! Σκεφτείτε μία αφελή αναπαράσταση που χρησιμοποιεί ένα εργαλείο που γνωρίζουμε ήδη.

Το πρότυπο της συμπερίληψης μίας εναλλακτικής τιμής Ουδέν ανάμεσα σε μία ή περισσότερες άλλες εναλλακτικές πιθανότητες είναι πολύ σύνηθες στη Rust λόγω ακριβώς της έλλειψης της τιμής null. Οι γενικοί τύποι βοηθούν στην επίλυση αυτής της πρόκλησης.