Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

[Αμετάφραστο] Raw String Literals

Raw strings allow us to write a sequence of characters verbatim by starting with r#" and ending with "#. It lets us insert characters that might otherwise confuse a normal string as literals (like double quotes and backslashes).