Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

[Αμετάφραστο] String Literals From Files

If you have some very large text, consider using the macro include_str! to include text from local files in your program:

let hello_html = include_str!("hello.html");
Mascot Ferris